"Ээж цэцэрлэгт орсон нь" нээлттэй үйл ажиллагаа

Хавсаргасан файлууд
Book1.xlsx,    ppt.pptx,    pdf.pdf,    word.docx,   
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн №17 тоот тушаал "Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, гэр бүл, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас баримтлах чиглэл", БСШУСайдын 2013 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/110 дугаар тушаал "Хүүхэд бүрт ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэх баримтлах чиглэл" тушаалуудыг үндэслэсэн.

Нээлттэй үйл ажиллагааны зорилго нь: Эцэг эхэд бага насны хүүхдийн хөгжлийн талаарх мэдлэгээ дээшлүүлэх улмаар хүүхэдтэй ажиллах эв дүй, чадвараа сайжруулахад туслах,
тэдний ухамсартай, идэвхтэй байнгын дэмжлэгийг бий болгох
 Хамрах хүрээ: Цэцэрлэгийн 6 бүлгийн ээж нар
Явагдах хугацаа: 2014 оны 01 дүгээр сарын 31
Үйл ажиллагаа өдрийн дэглэмийн дагуу явагдана.
coupons for prescription drugs click cialis manufacturer coupon 2016