Цэцэрлэгийн 2015 оны төсөв

Хавсаргасан файлууд
ТӨСВИЙН ХУВААРИЙН ЗАГВАР 2015.xlsx,   
БАТЛАВ. ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Ж.ГАНХУЯГ
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 72 ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 2015 ОНЫ
                  ТӨСВИЙН ХУВААРЬ
/мянган төгрөгөөр/
Үзүүлэлтүүд Нийт төсөв 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар дүн
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН 315,765.5 24267.5 28523.5 24117.5 31976.3 46781.5 15801.8 12906.8 16977.1 28013.8 27015.6 27834.7 31549.4 315765.5
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 184396 15880.6 14958.1 14457.2 15457.3 31509.8 9330.5 10330.5 11785.7 14620.0 14620.0 15806.0 15640.3 184396.0
гэрээт цалин 0.0 0.0
Үр дүнгийн урамшил 10656.4 3197.0 2131.2 2131.2 3197.0 10656.4
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 21455.7 1746.9 1645.4 1590.3 2052.0 3700.5 1026.3 1136.3 1296.4 1842.6 1608.2 1738.7 2072.1 21455.7
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 98910.0 6640.0 11920.0 8070.0 11270.0 9440.0 5295.0 1440.0 3895.0 9420.0 10590.0 10290.0 10640.0 98910.0
Бичиг хэрэг 500.0 200.0 200.0 100.0 500.0
Гэрэл цахилгаан 5470.0 630.0 630.0 630.0 630.0 600.0 150.0 150.0 250.0 450.0 450.0 450.0 450.0 5470.0
Түлш халаалт 10600.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 500.0 500.0 1200.0 1200.0 1200.0 10600.0
Тээвэр шатахуун 765.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 85.0 765.0
Шуудан холбоо 265.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 15.0 10.0 15.0 25.0 25.0 25.0 25.0 265.0
Холбоо суваг ашиглсаны хөлс 360.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 360.0
Цэвэр бохир ус 3900.0 500.0 500.0 500.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 3900.0
Дотоод томилолт 0.0 0.0
Ном хэвлэл авах зардал 150.0 100.0 50.0 150.0
Эд хогшил (БҮТЭЗ) 800.0 500.0 300.0 800.0
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 750.0 750.0 750.0
Хоол 72900.0 3800.0 9100.0 5100.0 8100.0 7800.0 5000.0 2500.0 7200.0 8100.0 8100.0 8100.0 72900.0
Эмийн зардал 150.0 70.0 80.0 150.0
Урсгал засвар 600.0 600.0 600.0
Төлбөр хураамж бусад 900 50.0 300.0 300.0 200.0 50.0 900.0
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн 0.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 800 200.0 200.0 200.0 200.0 800.0
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 347.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 197.4 0.0 0.0 347.4
Тэтгэвэрт гарахад олгох 0.0
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 347.4 150.0 197.4 347.4
Шагнал урамшил 0.0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 315765.5 24267.5 28523.5 24117.5 31976.3 46781.5 15801.8 12906.8 16977.1 28013.8 27015.6 27834.7 31549.4 315765.5
Төсвөөс санхүүжих 315765.5 24267.5 28523.5 24117.5 31976.3 46781.5 15801.8 12906.8 16977.1 28013.8 27015.6 27834.7 31549.4 315765.5
loperamide etos link loperamide kopen
Цэцэрлэгийн 2015 оны төсөв
Хэрэглэгчийн хандалт
Яг одоо сайтад 2
Өнөөдөр зочилсон 2421
Энэ 7 хоногт 26
Энэ сард 391
Нийт зочилсон 72443